Subject:
Ang. Din begäran om ersättning i anl. av frihetsberövande
Date:
 
From
Tue, 29 Nov 2005 16:17:29 +0100
 
 
 

To: Ture Sjölander

 

I skrivelser hit i augusti 2005 har Du begärt att Justitiekanslern skall betala ut ytterligare ersättning till Dig på grund av ett frihetsberövande under år 1996 för brottsmisstankar som senare ledde till att åtalet ogillades av Stockholms tingsrätt.

 

Sedan Justitiekanslern tillerkänt Dig viss ersättning för frihetsberövandet väckte Du talan mot staten med yrkande om ytterligare ersättning.

 

I målet ingicks sedermera en förlikningsöverenskommelse som stadfästes av Stockholms tingsrätt i en dom den 28 januari 1999 (Mål nr T 2-90-98). Förlikningsöverenskommelsens andra punkt har följande lydelse.

 

Genom denna förlikning är samtliga Ture Sjölanders mellanhavanden med staten i anledning av den frihetsinskränkning han var underkastad under tiden den 13 januari  21 mars 1996 och som är föremål för tvist (mål nr T2-90-98) slutligt reglerade och Ture Sjölander avstår från ytterligare krav mot staten i denna sak.

 

Justitiekanslern har mot bakgrund av förlikningen inte funnit skäl att vidta någon åtgärd med anledning av Dina nu inkomna skrivelser.

 

Upplysningsvis kan nämnas att ersättning ex gratia endast kan beviljas av regeringen.

 

Ärendet här är därmed avslutat.

 

Martin Mörk


 

 

Subject: Ang. 

Begäran om ersättning i anl. av förlorad arbetsinkomst/ryktesförstöring.

(Väcktes samtidigt) Två olika mål. Justitiekanslern hävdade att inga bevis för inkomster förelåg. (se nedan) Bevisar dock att Justitiekanslern uppmärksammat denna begäran.

En begäran och krav som aldrig blivit eftersatt eller ingått i en överenskommelse, att utgå.

 

ADVOKATERNA   
ARRHENIUS & ERIKSSON AB
Box 12 107  102 23 STOCKHOLM
 
1 AUGUSTI,  2001
 
via facsimile till Ture Sjolander.
 
UTKAST TILL SKRIVELSE
 
 
Till
 
Justitiedepartementet
 
 
Ang. Ture Sjölander
 
Undertecknad har sedan lång tid biträtt Ture Sjölander. Ture Sjölander anhölls och häktades på sätt som framgår av bilagda skrivelser såsom misstänkt för ett antal brott. Misstankarna mot Ture Sjolander var spektakulära och rönte på grund av detta stor massmedial uppmärksamhet. Ett axplock av denna uppmärksamhet bilägges. Ture Sjölander frikändes helt av tingsrätten. Till följd härav ansökte  Ture Sjölander hos justitiekanslern om skadestånd dels på grund av den kränkning som häktningen innebar och dels begärdes ersättning för förlorad arbetsförtjänst.
 
Efter det att Ture Sjölander väckt talan mot staten träffades en uppgörelse mellan Ture Sjölander och justitiekanslern avseende kränkningsersättning. Någon ersättning för förlorad arbetsförtjänst utbetalades inte. Grunden härför var att justitiekanslern fann att Ture Sjölander inte kunde visa den skada han utsatts för.
 
Ture Sjölander är en internationellt känd konstnär. En kopia av Ture Sjölanders CV bilägges.
 
 
I anslutning till att Ture Sjolander 'greps' och även lång tid före det,  pågick ett intensivt arbete bland annat med att försöka få Ture Sjölander son återbördad till Ture Sjölander efter det att sonen egenmäktigt förts iväg av sonens mor. Detta arbete utfördes bland annat av Ture Sjolanders rättshjälpsbiträde i Sverige, advokaten Bengt Nestrup, som kortfattat beskriver läget i ärendet vid tillfället för 'gripandet'.
 
När Ture Sjölander 'greps' avstannade hans möjligheter att själv engagera sig i kampen för sin son av natuliga skäl. Även om man försökte lindra följderna av frihetsberövandet genom att tillåta advokaten Bengt Nestrup att besöka Ture Sjolander på häktet så gjorde hans situation det ändå omöjligt för honom att på ett relevant sätt engagera sig i saken. Ture Sjölanders son är alltjämt egenmäktigt i mammans vård, något som Ture Sjolander är övertygad har att göra med att han frihetsberövades.
 
Efter denna korta sammanfattning av bakgrunden vill jag nu gå till problemet.
 
Det aktuella frihetsberövandet och misstankarna mot Ture Sjölander har inte bara rönt uppmärksamhet i Sverige utan även internationellt. Ture Sjölander är bosatt i Australien och har i sitt konstnärliga värv även arbetat internationellt.
Intresset för Ture Sjölander är numera noll och ingenting. Detta beskrivs väl i ett yttrande från Konstnärernas Riks Organisation, som bilägges.
 
Att i traditionell mening bevisa Ture Sjölanders skada så som exempelvis med ganska stor lätthet kan ske för en person som har fast anställning är inte möjligt. En konstnärs inkomster är ojämna. Det är dessutom så att konstnärer normalt sett får lägga ner lång tid av oavlönat arbete för att sedan plötsligt - om det lyckas - tjäna stora pengar. När det gäller Ture Sjolander så råder ingen tvekan om  hans kapacitet att lyckas som konstnär, vilket väl framgår av hans CV, men däremot är det numera omöjligt för honom att få något gehör för sina konstnärliga projekt. Överallt där han vänder sig betraktas han som en persona non grata.
Denna typ av följdskador är svåra att passa in i det regelverk som nu gäller i Sverige, vilket desto mindre rimligtvis borde innebära att Ture Sjölander tillerkänns ersättning. Inom nuvarande lagstiftning skulle detta möjligen kunna lösas genom att skadan uppskattas till ett skäligt belopp, något som justitiekanslern inte varit beredd att göra.
 
Ture Sjolander anser emellertid att hans mål är ett utomordentligt bevis på att lagstiftningen inte fungerar i nämnt avseende. Att Ture Sjölander skall förvägras ersättning på grund av bevissvårigheter och att skadan inte belöper sig exakt på den tid då han varit frihetsberövad skall inte innebära att han kompenseras för de förluster han gjort och gör. För Ture Sjölander är det bekant att staten vid andra tillfällen har utgivit ersättning exgratie för personer som lidit svår personskada till följd av brottsmisstankar och frihetsberövande.
Ture Sjölander önskar därför att man överväger en sådan åtgärd och det är hans förhoppning att han själv skall beviljas företräde hos justitiedepartementet för att redogöra för sin situation i detalj. Det kan inte vara acceptabelt enligt Ture Sjölander att en persons ekonomi totalt slås i spillror utan att denne person för detta kompenseras.
 
Högaktningsfullt
 
Johan Eriksson
advokat
 
Tel: 08 - 545 701 30
Fax: 08 - 545 701 39
 
Någon förlikningsöverenskommelse avseende begäran om "förlorad arbetsförtjänst" genom ryktesförstöring har aldrig stadsfästs. Den enda förlikningsöverenskommelse som blivit stadsfäst avser "ersättningen för frihetsberövandet",
häktningen !
Mitt krav om ersättning kvarstår mot staten, i denna sak.
 
Subject: Ang. Kravet om ersättning i anl. av förlorad arbetsinkomst/ryktesförstöring.

Två ärenden presenterades av min advokat till justitiekanslern innan ersättningen för frihetsberövandet var avslutat.

´denna sak´avser ersättningen för lidande under 63 dagars häktning liksom förlikningsöverenskommelsen ´samtliga mellanhavanden´avser.

Ersättning för ryktes förstöring och därmed förlorad arbetsinkomst har aldrig ersatts och Justitiekanslern har uttryckt saken enligt följande; ´Sjolander har ej kunnat bevisat sin inkomsts storlek´, vilket syftar på att Justitiekanslern var medveten om att ett annat ´mål´var aktuellt före en förlikningsöverenskommelse träffades avseende målet angående ersättningen för ´frihetsberövandet´.

Det är två skilda mål och jag har aldrig signerat eller överenskommit om att ´samtliga mellanhavanden och krav med staten´ blivit förlikade. De enda krav om ersättning som förlikats är ´denna sak, nämligen kravet för frihetsinskränkningen, häktningstiden, det så kallade ´lidandet´, förutmjukelsen.

Kravet på ersättningen för ryktes förstöring och därmed förlorad arbetsinkomst kvarstår.